Mateusz Troll


Zainteresowania badawcze

- zmiany zagospodarowania w polskich i ukraińskich Karpatach Fliszowych
- dawny kataster austriacki jako źródło informacji geograficznej dla obszarów górskich
- zastosowanie GIS w badaniach obszarów górskich
- zastosowanie nawigacji satelitarnej do pozyskiwania informacji geograficznej


Wykształcenie

2000 stopień doktora w zakresie nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca pt. Związek użytkowania ziemi z warunkami środowiska przyrodniczego w Beskidach Zachodnich)

1994 stopień magistra w zakresie geografii fizycznej na kierunku geografia, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca pt. Zależność degradacji lasów od warunków środowiskowych w masywie Skrzycznego (Beskid Śląski))


Zatrudnienie

2014 starszy wykładowca w Zakładzie SIG KiT  IGiGP UJ

2002 adiunkt w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji IGiGP UJ 

2000 - 2002 asystent w Zakładzie GIS Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

1997 - 2000 studia doktoranckie w Instytucie Geografii UJ 

1995 - 1997 asystent w Zakładzie GIS IG UJ                     

1994 technik w Zakładzie GIS IG UJ                                          

1993/1994 studencki staż asystencki w Instytucie Geografii UJ        


Pełnione funkcje

od 2009 do 09.2015 administrator uniwersyteckiej licencji ESRI SITE oraz subskrypcji Wirtualnego Kampusu ESRI 

od 2009 administrator instytutowej licencji GeoMedia Professional w ramach Intergraph Corporation Education Program

od 2004 członek Komisji Geoinformatyki PAU w Krakowie 

02.2004-02.2005, 12.2005-03.2006 P.O. Kierownika Zakładu GIS IGiGP UJ

11.2005-03.2006 koordynator projektu Studia Podyplomowe "Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS" (EFS)            

1998-2000 administrator Stacji Korekcyjnej DGPS Wydziału BiNoZ UJ 

                                                                                                                                                   
Stypendia, nagrody i wyróżnienia

2015 Nagroda zespołowa JM Rektora UJ

2011 Nagroda JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej wykonanej w roku 2009/10

2010 Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UJ

2006 Nagroda IGiGP UJ im. Wincentego Pola 

2005 Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UJ

2000 Stypendium UJ z Funduszu im. Stanisława Estreichera 

1999 Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

1995 III nagroda PTG na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich                                                                             

Działalność dydaktyczna

Zajęcia laboratoryjne i wykładowe

- Geoinformatyka (od 2009)
- Systemy Informacji Geograficznej
(SUM; od 2008)       
- Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
 (2009-2010)
- GIS w badaniach społeczno-ekonomicznych
 (2004-2007)  
- Warsztaty GIS
 (2003-2007)        
- GIS w badaniach środowiska przyrodniczego 
(2001-2007) 
- Systemy Informacji Geograficznej 
(1993-2008)
- Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 
(1993-1995)
- Metody
opracowań fizycznogeograficznych (1993-1995)

Zajęcia terenowe

- Ćwiczenia terenowe regionalne Babia Góra (od 1994)
- Ćwiczenia terenowe z GIS (Czarnohora, Beskidy Skolskie, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce; 1994-2008)

E-learning, blended learning

- Modele i bazy danych przestrzennych (studia podyplomowe UNIGIS; od 2014)
- Nawigacja satelitarna GPS (
studia podyplomowe UNIGIS; od 2011)
- Terenowe ćwiczenia przedmiotowe z geoinformatyki (od 2009)                                             
- Data Modeling and Data Structures
(studia podyplomowe UNIGIS; 2004-2014)


Projekty dydaktyczne zrealizowane z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”

- Zastosowanie nawigacji satelitarnej do pozyskiwania danych przestrzennych (2007-2008)
- Zastosowanie pomiarów laserowych do pozyskiwania danych przestrzennych (2009)
- Zastosowanie technologii GNSS do pozyskiwania danych przestrzennych (2011-2012) 

Wybrane publikacje

2015

Troll M., 2015, Działo się w Zawoi w roku Pańskim 1787, Rocznik Babiogórski, t. 16, s. 145-151 [wersja elektroniczna udostępniana za zgodą Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich]

2014

Borucki T., Troll M., 2014, Rozgraniczenie II Rzeczypospolitej z Rumunią w świetle źródeł archiwalnych i eksploracji terenowej, cz. I – Unikatowe archiwalium, Geodeta – Magazyn Geoinformacyjny, nr 9 (232, wrzesień 2014, s. 44-48.

Borucki T., Troll M., 2014, Rozgraniczenie II Rzeczypospolitej z Rumunią w świetle źródeł archiwalnych i eksploracji terenowej, cz. II – Znaki graniczne, Geodeta – Magazyn Geoinformacyjny, nr 10 (233), październik 2014, s. 46-50.

Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians: The Unique Case of the Chornohora Mountain Range, Mountain Research and Development, vol. 34, nr 4, s. 344-355 [http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1].

2013

Krukar W., Troll M. (red.), 2013, Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, skala 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Troll M., 2013, Podział własnościowy połonin pokuckiej części Czarnohory w połowie XIX w., [w:] W. Krukar, M. Troll (red.), Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, skala 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

2012

Troll M., 2012, O zmianach własności połonin po pokuckiej stronie Czornej Hory (Popa Iwana, Płaj, t. 45, s. 56-67.

2011

Troll M., 2011, Działalność młodych badaczy krakowskiego ośrodka geograficznego na Huculszczyźnie z perspektywy opiekuna naukowego, [w:] Troll M., Warchalska A. (red.), Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 13, s. 13-39.

Troll M., Warchalska A. (red.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 13, ss. 320.

2010

Krukar W., Troll M., 2010, Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, skala 1:60 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno [dostępne online: KARPATY.TRAVEL.PL]

2008

Sitko I., Troll M., 2008, Timberline Changes in Relation to Summer Farming in the Western Chornohora (Ukrainian Carpathians), Mountain Research & Development, 28, 3-4, s. 263-271 [http://dx.doi.org/10.1659/mrd.0963].

2007

Kozak J., Estreguil C., Troll M., 2007, Forest cover changes in the northern Carpathians in the 20th century: a slow transition, Journal of Land Use Science, 2, s. 127-146 [http://dx.doi.org/10.1080/17474230701218244].

Troll M., Kozak J., 2007, Wojciech Widacki 1943-2006, Przegląd Geograficzny, 79, 2, s.341-346.

2006

Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss. 232.

Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Kraina połonin - Чорногора. Країна полонин (album fotograficzny), Wyd. Ruthenus, Krosno, ss. 144.

Troll M., 2006, O obozach naukowych "Czarnohora 2003-2004" i ich wynikach,[w:] M. Troll (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 205-208.

Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo, [w:] A. Wielocha (red.), Góry Huculszczyzny, COTG PTTK, Kraków, s.109-114.

Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) w ujęciu przestrzenno-czasowym,[w:] M. Troll (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 111-140.

Pyla D., Troll G., Troll M., 2006, Studia podyplomowe UNIGIS jako przykład oferty e-learningowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,[w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 171-175.

2005

Widacki W., Troll M., (praca zbiorowa), 2005, Nature-GIS Guidelines. Technical Guidelines for Spatial Data Infrastructures for Proceted Areas. I. Kanellopoulos, E. Roccatagliata, G. Saio, N. Vanraes (red.), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, ss. 211.

2004

Troll M., 2004, Zastosowanie GIS i teledetekcji w badaniach użytkowania ziemi w Beskidach, Geoinformatica Polonica, vol 6, s.109-121.

2002

Kozak J., Troll M., 2002, Environmental controls of the land-use and land cover mosaic in selected mountain chains of Eurasia, [w:] R. Bottarin, U. Tappeiner (red.), Interdisciplinary Mountain Research, Blackwell Verlag, s. 72-80.

1999

Troll M., 1999, Lasy, ich przemiany i przestrzenne zróżnicowanie, [w:] W. Widacki (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji, s. 15-32.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1999, Degradacja lasów, [w:] W. Widacki(red.), Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Kraków, s. 33-84.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1999, Semi-natural Landscapes of the Western Beskidy Mts. Ecology (Bratislava), vol. 18, nr 1, s. 53-62.

1997

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1997, Vanishing and Formation of Anthropogenic Landscapes of Summit Plains in the Western Beskidy Mts. The 11th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. System Aaproches to Landscape Research, IALE, 14-14.

1995

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1995, The Anthropogenic Upper Treeline in the Silesian Beskid Mts. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z. 98, s. 199-207.

Troll M., 1995, Degradacja lasów masywu Skrzycznego (Beskid Śląski) i jej związek z orografią terenu. Sylwan, nr 7, s. 87-91.

Kozak J., Troll M., 1994, Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do badań deforestacji w Beskidzie Śląskim. Fotointerpretacja w Geografii, 24,  Warszawa, s. 82-89.


 

Copyright