Go to Polish version
Go to Polish version

Małgorzata Luc

Research interest

GIS and remote sensing applications in the analysis and evaluation of the environment.
Man and environment - relation in a context of the sustainable resource menagement.
Land use and land cover changes in varried time scales.
Landscape changes in a historic scale.
Landscape menagement.
Cartographic visualisation.

Education

MSc in Geography with specialisation in hydroclimatology, Faculty of Biology and Earth Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), in 1991

Postgraduate diploma in Environmental Shaping and Protection, Faculty of Biology, University of Adam Mickiewicz, Poznań (Poland), in 1993

Postgraduate diploma in Geographic Information Systems, Geography Department, Edinburgh University, Great Britain, in 1997

PhD in Earth Sciences (Geography), Faculty of Biology and Earth Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), in 2003, (Alterations of some environmental elements in Struga Toruńska catchment from the end of 18th to the end of 20th century)

Employment

1997: GIS technician, Geography Department, Edinburgh University, Great Britain
1997 - 2004: asystent, Institute of Geography, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland),
2004 - 2007: adiunkt, Institute of Geography, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland),
since 2007: adiunkt, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków

Selected references

1998
PodgórskiZ., Luc M., 1998, Wykorzystanie trójwymiarowej wizualizacji w badaniach wybranych elementów antropogenicznej rzeźby terenu Pojezierza Chełmińskiego, [in:] Kistowski M. (ed.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Systemy Informacji Geograficznej w Badaniach Środowiska Przyrodniczego, Gdańsk, 133-138.

2001
Czarnecki A., Luc M., 2001, Potential input of tourism into economic sustained development in the area of the Baltic Sea - case study of the lower Vistula, Żuławy, Vistula Basin and Elbląg Channel (Poland), Baltic 2001, a regional, IT-based environment conference for the Baltic, organised as part of BEIDS http://www.beids.de/baltic2001/opening.html

2004
Chruścińska A., Lankauf K.R., Luc M., Oczkowski H.L., Przegiętka K.R., Szmańda J.B. 2004, Evolution of St. Laurent Mountain near Chełmno based on luminescence dating, Geochronometria 23, 27-34.

Luc M., 2004, Przemiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni  Strugi Toruńskiej od końca XVIII w. do początku XXI wieku, [in:] Kejna M. Uscka J. (ed.) Funkcjonowanie i monitoring geosystemów w warunkach narastającej antropopresji Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Turpress, Toruń, 401-418.

Szmańda J.B., Luc M., Lankauf K.R., 2004, Zarys środowiska geograficznego Mikroregionu Osadniczego w Kałdusie, [in:] Chudziak W. red.) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 2, Toruń, 19-30.

Szmańda J.B., Luc M., Lankauf K.R., 2004, Próba rekonstrukcji zmian rzeźby i fazy rozwoju Góry Św. Wawrzyńca, [in:] Chudziak W. (ed.) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 2, Toruń, 177-184.

Luc M., Szmańda J.B., 2004, Krajobraz Chełmińskiego Mezoregionu Osadniczego, [in:] Chudziak W. (ed.) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 2, Toruń, 31-42.

2005
Przegiętka K.R., Richter D., Chruścińska A., Oczkowski H.L., Lankauf K.R., Szmańda J.B., Luc M., Chudziak W., 2005, Quartz Luminescence Applied in Palaeoenvironmental Reconstruction of Dune, Physica Scripta, T. 118, 257-260.

Luc M., Szmańda J., Lis K., 2005, Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej, Roczniki Geomatyki, T.3, z.4, 117-126.

Luc M., Czarnecki A., 2005, Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich w Polsce według kryteriów trwałego rozwoju, przy zastosowaniu technik GIS, Roczniki Geomatyki, T.3, z.4, 109-117.

Szmańda J., Molewski P., Luc M., Andrzejewski L., 2005, Kształtowanie się rzeźby glacjalnej i glacjofluwialnej na przykładzie fragmentu środkowej części strefy marginalnej Tungnaárjökull, [in:] Molewski P. (ed.) Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne Islandia 14-28 sierpnia 2005, Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - Formy i osady, 29-37.

2006

Szmańda J.B., Gierszewski P., Luc M., 2006, Accumulation models of bottom sediments in Wloclawek Reservoir (Central Poland), Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, July 11-13, 2006, 493-498.

Gierszewski P., Szmańda J.B., Luc M., 2006, Distribution of the Bottom Deposits and Accumulation Dynamics in the Wloclawek Reservoir (Central Poland), WSEAS Transactions on Environment and Development, Iss. 5, vol. 2, 543-549.

Luc M., Czarnecki A., 2006, Applying geoinformation in recommendations for localising poplar plantations in Poland, WSEAS Transactions on Environment and Development, Iss. 5, vol. 2, 519-524.

Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2006, Ecological capacity measurements as useful tools of planning land management in a lake district: Iława Landscape Park case study, Environmental Economics and Investment Assessment, WIT Transactions on Ecology and the Environment, vol.98, WITPress, 295-305.

Luc M., Szmańda J.B., Chudziak W., 2006, Próba rekonstrukcji krajobrazu wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie koło Chełmna, [in:] Gierszewski P., Karasiewicz M.T. (ed.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Geografia Fizyczna, Dokumentacja Geograficzna 32, 189-194.

Luc M., Czarnecki A., 2006, Kryteria krajobrazowe do planowania lokalizacji plantacji topolowych w Polsce północnej i centralnej, [in:] Gierszewski P., Karasiewicz M.T. (ed.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Geografia Fizyczna, Dokumentacja Geograficzna 32, 183-188.

2007
Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2007, Waterway contributions to ecological European Tourism and Interregional Economy: example of West-East Inland route in Poland, Journal of Agricultural, Food, and Environmental Sciences, Volume 1, Issue 2.

Bielecka E., Szmańda J.B., Luc M., 2007, Próba oceny zróżnicowania pokrycia terenu w oparciu o kompleksową analizę wielowskaźnikową doliny Wisły i Odry, studium przypadku, [in:] Myga-Piątek U. (ed.), Doliny rzeczne Przyroda - Krajobraz - Człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec, 41-50. 

2009
Luc M., Szmańda J. B., Bielecka E., 2009, From Land cover diversity to landscape variety in Poland. Raster data analysis, [in:] Breuste J., Kozová M., Finka M. (ed.) European IALE Conference 2009 European Landscape in Transformation Challenges for Landscape Ecology and Management 70 Tears of Landscape Ecology in Europe 12-16 July 2009 Salzburg (Austria), Bratislava (Slovakia) pp. 489-492.

Kozak J., Luc M., 2009, Geograf u progu ery kosmicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 104 ss.

Kozak J., Luc M. (ed.), 2009, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20, Kraków 2009, s. 478.

2010
Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2010, Wykorzystanie cech i zasobów środowiska w tworzeniu krajobrazu miast usytuowanych w dolinach rzecznych na przykładzie Torunia, [in:] Chylińska D., Łach J., (ed.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Wrocław 2010, s. 137-150.

Other activities

TEMPUS Programme JEP Contract No: 12284-97, Creation of curriculum relevant to the new study course "Ecology and Environmental Sciences"

TEMPUS Programme JEP Contract No: GIST-CroHE, CD_JEP-41174-2006(HR), Train The Trainer in modern teaching methodologies for faculty at partner universities, Uniwersytet w Zagrzebiu

UNIGIS - Distance Education in GIScience and GISystems

PHARE Programme- Commission of the EUROPEAN Communities Directorate_General for Agriculture DGVI.FII.3, Poplars - a multiple-use crop for European arable Farmers (PAMUCEAF), Contract no FAIR6 CT98-4193

Grants

  • 2003-2006: Retrodiction of the glacial processes in the western part of Vatnajökull marginal zone (Iceland) applying photogrammetric and GIS analysis (IG, UMK, Toruń)
  • Zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wody i osadów jako wskaźnika warunków przepływu przez zbiornik włocławski (IGiPZ PAN, Toruń)
  • Współczesny zespół osadniczy w Kałdusie -  chelminski sedes reni principales. Rekonstrukcja środowiska geograficznego Góry Św. Wawrzyńca (IAiE, UMK, Toruń)
  • 2009-2011: Kierunki przemian rzeźby i depozycji osadów w wielokorytowych systemach fluwialnych Wisły i Dunaju w warunkach zabudowy hydrotechnicznej - studium porównawcze (IGiPZ PAN, Toruń)
  • 2008-2011: Land use changes in Polish Carpathians in a period of 1988-2006 based on the field data and high resolution satellite images (IGiGP, UJ)

Summer schools

  • 2nd International Summer School "Anthropogenic transformations and management of the lower Vistula River basin and its interface with the Baltic Sea", Toruń-Tczew
  • Sokrates IP 3
  • ENEREGION Summer School 2008,  Z_GIS, Centre for Geoinformatics, Salzburg University, Austria
  • ENEREGION Summer School 2009, Z_GIS, Centre for Geoinformatics, Salzburg University, Austria

Toruń Science and Art Festivals

Rewards

Collective 1st degree reward of NCU Rector for the scientific achievements in the academic year of  2004/2005.

Collective 3rd degree reward of NCU Rector for the scientific achievements in the academic year of  2004/2005.

Collective 2nd degree reward of JU Rector for the creation of a new study curriculum in the academic year of 2009/2010.

 
Copyright