Studiowanie w Wirtualnym Kampusie ESRI

Studiowanie w ramach programu studiów geograficznych

W związku z zakupem przez UJ licencji ESRI „Site dla Edukacji”, Zakład SIG KiT oferuje trzy przedmioty z zakresu GIS, będące blokami tematycznymi kursów oferowanych w Wirtualnym Kampusie ESRI. Przedmioty realizowane są przez studentów samodzielnie metodą nauki na odległość, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach Wirtualnego Kampusu ESRI oraz na stronach oraz oprogramowania zainstalowanego na własnym komputerze, względnie oprogramowania dostępnego w laboratoriach komputerowych UJ. Wszystkie przedmioty trwają dwa semestry.

Procedura realizacji przedmiotów

1. Zapisanie się na przedmiot w USOS'ie.
2. Zarejestrowanie się w Wirtualnym Kampusie ESRI.
3. Uzyskanie indywidualnej, rocznej licencji oprogramowania ESRI.
4. Uzyskanie od koordynatora przedmiotu kodów dostępu do kursów składających się na dany przedmiot i ich aktywacja (uwaga: kody są ważne przed okres jednego roku od momentu aktywacji).
5. Realizacja kursów zgodnie z instrukcjami zawartymi w materiałach dydaktycznych dostępnych w Wirtualnym Kampusie ESRI po aktywacji kodów.
6. Zaliczenie kursów: każdy kurs składający się na blok tematyczny danego przedmiotu kończy się testem zaliczeniowym. Zaliczenie testu zostaje automatycznie potwierdzone imiennym certyfikatem (dokumentu w formacie PDF, dostępny na stronie kursu - tylko z konta danego studenta).
7. Zaliczenie przedmiotu: pisemny test, odbywający się pod koniec roku akademickiego. Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest przedłożenie koordynatorowi przedmiotu certyfikatów z wszystkich kursów składających się na ten przedmiot.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Geoinformatyka II (VC ESRI)
Geoinformatics II (VC ESRI)
WB.IG-2209-D
6 ECTS

Koordynator: dr Mateusz Troll
Wymiar i forma zajęć: 11 godz. – wykład, 114 godz. – ćwiczenia
Semestr: jesienny i wiosenny
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną; warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest wykonanie zadań w czasie ćwiczeń (udokumentowane certyfikatami zakończenia wszystkich kursów  VC ESRI). Uwaga: test zaliczeniowy może być przygotowany w języku polskim lub angielskim; test anglojęzyczny obowiązuje studentów zaliczających dany przedmiot jako kurs anglojęzyczny.
Warunki wstępne: Geoinformatyka
Uwagi: kurs dla studiów I lub II stopnia. Na studiach II stopnia kurs obligatoryjny dla specjalności GIS i do wyboru dla innych specjalności – wyłącznie dla studentów, którzy nie zaliczyli tego kursu na studiach licencjackich
Program:
Learning ArcGIS Spatial Analyst (18 godz.)
Learning ArcGIS 3D Analyst (21 godz.)
Geoprocessing with ArcGIS Desktop (15 godz.)
Working with Rasters in ArcGIS Desktop (9 godz.)
Understanding GIS Queries (3 godz.)
Using ArcCatalog: Tips and Tricks (3 godz.)
Understanding Map Projections and Coordinate Systems (18 godz.)
Cartographic Design Using ArcGIS 9  (21 godz.)
The 15-Minute Map: Creating a Basic Map in ArcMap (3 godz.)
Georeferencing Rasters in ArcGIS (3 godz.)

Systemy informacji geograficznej II (VC ESRI)
Geographical Information Systems (VC ESRI)
WB.IG-2210-D
2 ECTS

Koordynator: dr Katarzyna Ostapowicz
Wymiar i forma zajęć: 51 godz. – ćwiczenia
Semestr: jesienny i wiosenny
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną; warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest wykonanie zadań w czasie ćwiczeń (udokumentowane certyfikatami zakończenia wszystkich kursów  VC ESRI). Uwaga: test zaliczeniowy może być przygotowany w języku polskim lub angielskim; test anglojęzyczny obowiązuje studentów zaliczających dany przedmiot jako kurs anglojęzyczny.
Warunki wstępne: Systemy informacji geograficznej
Uwagi: kurs dla studiów II stopnia. Na studiach II stopnia kurs obligatoryjny dla specjalności GIS i do wyboru dla innych specjalności.
Treść kursu: Na przedmiot składają się następujące kursy VC ESRI: Basics of the Geodatabase Data Model; Creating and Editing Geodatabase Features with ArcGIS Desktop (for ArcEditor and ArcInfo); Creating and Editing Geodatabase Topology with ArcGIS Desktop (for ArcEditor and ArcInfo); Creating, Editing, and Managing Geodatabases for ArcGIS Desktop; Working with Geodatabase Subtypes and Domains; Creating and Maintaining Metadata Using ArcGIS Desktop; Creating and Integrating Data for Natural Resource Applications.

Planowanie i zagrożenia środowiskowe (VC ESRI)
Planning and Natural Hazards (VC ESRI)
WB.IG-2211-D
2 ECTS

Koordynator: dr Katarzyna Ostapowicz
Wymiar i forma zajęć: 51 godz. – ćwiczenia
Semestr: jesienny i wiosenny
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną; warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest wykonanie zadań w czasie ćwiczeń (udokumentowane certyfikatami zakończenia wszystkich kursów  VC ESRI). Uwaga: test zaliczeniowy może być przygotowany w języku polskim lub angielskim; test anglojęzyczny obowiązuje studentów zaliczających dany przedmiot jako kurs anglojęzyczny.
Warunki wstępne: -
Uwagi: kurs dla studiów II stopnia. Na studiach II stopnia kurs obligatoryjny dla specjalności GIS i do wyboru dla innych specjalności
Treść kursu: Na przedmiot składają się następujące kursy VC ESRI: Introduction to Urban and Regional Planning Using ArcGIS; Introduction to Using HAZUS-MH for Earthquake Loss Estimation; Introduction to Using HAZUS-MH for Hurricane Loss Estimation; Introduction to Using HAZUS-MH to Assess Losses from a Riverine Flood Hazard; HAZUS-MH Flood Model Output and Applications; Integrating User-Supplied Hazard Data into the HAZUS-MH Flood Model.

 

 
Copyright