Ścieżka programowa

Kursy z zakresu GIS, kartografii i teledetekcji, dla studentów zainteresowanych specjalnością z systemów informacji geograficznej

Studia

Rok

Nazwa kursu

Wymiar godzin*

ECTS

licencjackie

I

Geoinformatyka

45W, 45C, 20T

10

II

Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki

60T

4

II lub III )lub I SUM) Geoinformatyka II (VC ESRI) / Geoinformatics II (VC ESR) 11W, 114C 4

II lub III

Teledetekcja środowiska**

30W, 15C

4

magisterskie

I

Metodyka kartografii i wizualizacja informacji
geograficznej

30W, 30C

6

I

Systemy informacji geograficznej

30W, 30C

6

I

Teledetekcja satelitarna

30W, 30C

6

I

Analiza i modelowanie przestrzenne
w GIS

60C

6

I Podstawy programowania w środowisku GIS 45C 4

I

Stosowanie i wdrażanie systemów informacji
geograficznej

30K

4

I

Projekt specjalizacyjny GIS I

30C

3

I lub II Systemy Informacji Geograficznej II (VC ESRI) 51C 2
I lub II Planowanie i zagrożenia środowiskowe (VC ESRI) 51C 2
II Projekt specjalizacyjny GIS II 60C 6

II

Wybrane problemy geoinformatyki

30C

4

* W - wykład, C - ćwiczenia, K - konwersatorium, T - ćwiczenia terenowe
** kurs zawieszony w roku akad. 2012-2013


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością Systemy Informacji Geograficznej (GIS) będzie dysponować wiedzą z zakresu teorii informacji geograficznej oraz geografii, a także umiejętnościami praktycznymi w zakresie zastosowań różnego typu narzędzi geoinformatycznych. Absolwent będzie potrafił zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym), wykorzystywać programy GIS a także tworzyć własne narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów badawczych z dziedziny geografii. Będzie rozumiał założenia infrastruktur informacji przestrzennej oraz będzie posiadał umiejętności ich wykorzystania w badaniu, zarządzaniu i kształtowaniu środowiska.
Taka wiedza i umiejętności otwierają mu możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych, samorządowych i w sektorze firm prywatnych - wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na obsługę systemów informatycznych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych. Dzięki wiedzy geograficznej absolwent specjalności GIS będzie bardziej kompetentnym w stosowaniu technologii geoinformatycznych w badaniach środowiska niż absolwenci kierunków technicznych: geodezji i informatyki. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, formalnie potwierdzonych nazwą specjalności w dyplomie, sprawia, że szanse absolwenta tej specjalności na rynku pracy wzrastają.

W czasie studiów drugiego stopnia studenci zapoznają się z następującymi programami GIS:

ArcGIS 10.1
Definiens (eCognition) 8.64
Erdas Imagine 9.3
GeoMedia Professional 6.1
Idrisi Tajga
ILWIS

 

 
Copyright