0018-D Systemy Informacji Geograficznej (6 ETCS)

Nazwa kursu: Systemy informacji geograficznej
Nazwa kursu w języku angielskim: Geographic information systems
Prowadzący: dr Mateusz Troll, dr Katarzyna Ostapowicz, dr Ireneusz Jędrychowski + zespół
Wymiar i forma zajęć: wykład 30 g; ćwiczenia laboratoryjne: 30 g
Semestr: jesienny (I)
Forma zaliczenia: wykonanie określonych zadań w trakcie zajęć, egzamin pisemny
Warunki wstępne: "Geoinformatyka" lub kurs ekwiwalentny
Uwagi: kurs opcjonalny na studiach II stopnia, obligatoryjny na specjalności Systemy Informacji Geograficznej

Treść kursu:
Modele danych geograficznych - struktura danych, formaty zapisu. Konwersje modeli i formatów. Bazy danych - typy. GeoDBMS. Język SQL. Logiczna struktura geograficznych baz danych. Zalety i ograniczenia.
Modele wysokości - terminologia, zastosowanie, technologia pozyskiwania (interpolacja z izolinii, techniki fotogrametryczne, LiDAR, interferometria radarowa). Model TIN. Analiza powierzchni topograficznej.
Jakość danych. Modelowanie niepewności i propagacja błędu.
Metody analiz przestrzennych. Podstawy geostatystyki.
Elementy geodezji. Kataster i ewidencja gruntów.
Geokodowanie. Usługi oparte o lokalizację (localization-based services).
Infrastruktury danych geograficznych - koncepcje, problemy wdrożenia. Przyjęte rozwiązania technologiczne, organizacyjne i prawne. Europejska infrastruktura danych przestrzennych (INSPIRE). System Informacji Przestrzennej w Polsce; struktura organizacyjna i funkcjonalna, aspekty prawne. GIS w instytucjach samorządowych.
Systemy metadanych. Zasady zarządzania metadanymi. Rodzaje standardów. Standardy ISO. Idea OpenGIS. Techniki udostępniania i pracy z danymi geograficznymi przez interent. Interoperacyjność.
Wdrażanie i praktyczne wykorzystanie systemów informacji geograficznej. Przykłady z różnych dziedzin. Aspekty organizacyjne i etyczne.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Formaty i ich konwersja
 2. Budowa bazy danych geograficznych
 3. Język SQL
 4. Szacowanie i propagacja błędów
 5. Podstawowe techniki inteprolacji
 6. Algebra map
 7. Elementy geostatystyki
 8. Podstawowe techniki modelowania powierzchni topograficznej
 9. Dane wielkoskalowe
 10. Ocena udostępniania danych na poziomie lokalnym i krajowym
 11. Metadane
 12. Geokodowanie

Literatura:
Bielecka E., 2006, Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, ss. 229
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006: GIS. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, ss. 519.

 

 

 
Copyright